Forskare utvecklar potenta immunceller för ”standardiserad” immunterapi mot cancer

Skanningelektronmikrografi av en human T-lymfocyt (även kallad T-cell) från immunsystemet hos en frisk donator. Kredit: NIAID
Skanningelektronmikrografi av en human T-lymfocyt (även kallad T-cell) från immunsystemet hos en frisk donator. Kredit: NIAID

Forskare vid UCLA har utvecklat en ny metod för att framställa kraftfullare immunceller som potentiellt kan användas för cellterapi ”från hyllan” för att behandla svåra cancerformer.

”Off-the-shelf”-cellterapi, även känd som allogen terapi, använder immunceller från friska donatorer istället för från patienter. Genom denna metod kan cellterapier, till exempel CAR-T-cellterapi (chimeric antigen receptor), nå fler patienter snabbare, vilket är ett av de största hindren för att få ut dessa livräddande behandlingar till patienterna.

”Tiden är ofta avgörande när det gäller att behandla människor med långt framskriden cancer”, säger Lili Yang, biträdande professor i mikrobiologi, immunologi och molekylär genetik och medlem av UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center. ”För närvarande måste dessa typer av behandlingar skräddarsys för den enskilda patienten. Vi måste extrahera vita blodkroppar från en patient, genetiskt modifiera cellerna och sedan återinfusera dem i patienten. Denna process kan ta veckor till månader och kan kosta hundratusentals dollar att behandla varje patient.”

Den nya metoden, som beskrivs i Nature Communications, är ett viktigt steg mot att utveckla effektivare cellterapier som har lägre kostnader och som kan massproduceras och skickas till sjukhus runt om i världen, vilket gör CAR-T-cellterapi mer prisvärd och tillgänglig för ett bredare spektrum av patienter.

I studien fokuserade Yang och hennes team på gamma delta T-celler, en immuncell som är känd för sin förmåga att angripa ett brett spektrum av cancerformer – inklusive solida tumörer – utan att orsaka graft-versus-host disease, en vanlig komplikation vid allogena cellterapier.

Även om gamma delta T-cellsbaserade behandlingar har studerats tidigare har de haft begränsad klinisk framgång på grund av varierande donatorer, kortlivad persistens och cancercellernas förmåga att undkomma kroppens immunsvar.

Yang och hennes team fann dock att donerade gamma delta T-celler med högt uttryck av ytmarkören CD16 hade en större förmåga att döda cancerceller.

”Dessa CD16-höga gamma delta T-celler uppvisar unika egenskaper som ökar deras förmåga att känna igen en tumör”, säger Yang, som också är medlem av Eli and Edythe Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research vid UCLA och studiens huvudförfattare. ”De uppvisar förhöjda nivåer av effektormolekyler och är utrustade med förmågan att engagera sig i antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet mot cancerceller. Genom att använda CD16 som en biomarkör för urval av donatorer kan vi förbättra deras anti-canceregenskaper.”

Yang och hennes team övervann också några av de problem som setts i tidigare studier med behandlingar med gamma delta T-celler genom att konstruera cellerna så att de utrustades med CAR och IL-15, två viktiga komponenter som bidrar till att förbättra gamma delta T-cellernas cancerbekämpande förmåga.

Forskargruppen kunde sedan effektivt producera de mer potenta modifierade cellerna i stora mängder, som de testade på två olika prekliniska modeller av äggstockscancer. De fann att cellerna kunde angripa tumörer och att de stannade kvar i modellerna under lång tid, vilket gjorde att de kunde fortsätta sin tumörbekämpande effekt. Dessutom fanns det inga tecken på komplikationer såsom graft-versus-host-sjukdom.

”Resultaten av denna forskning belyser den lovande genomförbarheten, den terapeutiska potentialen och den anmärkningsvärda säkerhetsprofilen hos dessa konstruerade CD16-high gamma delta T-celler”, säger Yang. ”Vi hoppas att detta kan bli ett användbart terapeutiskt alternativ för cancerbehandling i framtiden.”

Studiens första författare är Derek Lee och Wenbin Guo från UCLA, och Zachary Dunn från USC. Övriga författare är Carl Rosenthal, Natalie Penn, Yanqi Yu, Kuangyi Zhou, Feiyang Ma, Miao Li, Tsuan-Ching Song, Xinjian Cen, Yan-Ruide Li, Jin Zhou och Matteo Pellegrini, alla från UCLA, samt Pin Wang från USC.

Ytterligare information: Derek Lee et al, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-42619-2

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.